-->

Ανθρώπινο Δυναμικό

METRICA team

Ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα!

Τα στελέχη μας αποκτούν πολύτιμη πείρα σε έναν δραστήριο οργανισμό που πρωτοστατεί στον ελλαδικό χώρο και έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή αγορά. Αναλαμβάνουν θέσεις με σαφείς αρμοδιότητες σε μια δομή που ευνοεί τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.  Λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση, υποστήριξη, και έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να ορίσουν την πορεία της σταδιοδρομίας τους.

Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι  μας εκπαιδεύονται σε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Ενθαρρύνονται στο να βελτιώνονται συνεχώς, να αποκτούν νέες γνώσεις και να ενισχύουν τις δεξιότητές τους.

7 λόγοι για να εργαστείτε μαζί μας

Υπευθυνότητα
Ενεργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες.

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε να «χτίσουμε» το μέλλον μας μαζί;

Ενεργές Αγγελίες

Digital Marketing Assistant
We are seeking a B2B Digital Marketing Assistant to join our team for a 12-month maternity leave cover and support our digital marketing efforts. The successful candidate will play a crucial role in executing various digital marketing strategies to enhance our online presence, engage with our target audience, and drive growth for the company.

You'll be an integral part of our dynamic team, working on exciting projects and gaining valuable experience in the ever-evolving field of digital marketing. You'll be responsible for crafting and executing digital marketing strategies, managing social media accounts, creating engaging content, and measuring campaign performance. This role allows you to make a real impact, learn and contribute to our continued success.
Plus, there's a potential for a long-term career opportunity.

Key Responsibilities:
 • Content Creation: Assist in developing high-quality, engaging, and relevant content for various digital platforms, including websites, social media, blogs, and email marketing campaigns.
 • Social Media Management: Create, manage, and schedule posts across all relevant social media platforms, monitor engagement, and respond to comments and messages to maintain a strong online presence.
 • Email Marketing: Support the planning and execution of email marketing campaigns, including creating email templates, managing subscriber lists, and analyzing campaign performance.
 • SEO Optimization: Collaborate with the team to optimize website content for search engines and assist in keyword research and analysis.
 • Analytics and Reporting: Monitor digital marketing KPIs, gather data, and generate reports to evaluate the effectiveness of digital marketing efforts.
 • Market Research: Conduct market research to identify trends, competitors, and growth opportunities, providing insights to inform marketing strategies.
 • Ad Campaigns: Create & manage online advertising campaigns, including Google Ads, Facebook Ads, and other platforms.
 • Collaboration: Work closely with cross-functional teams, including product managers, to create promotional/informational material and ensure consistent brand messaging and campaign integration.

Qualifications:
 • Bachelor's degree in Marketing, Business, or a related field.
 • Proven experience or internship in digital marketing in a B2B company is a plus.
 • HubSpot Certification will also be considered a plus
 • Familiarity with digital marketing tools and platforms (e.g., Google Analytics, SEO, and social media management tools).
 • Strong written and verbal communication skills.
 • Creative mindset with an eye for detail.
 • Analytical skills to interpret data and make data-driven decisions.
 • Ability to work independently and as part of a team.
 • Up-to-date knowledge of industry trends and best practices in digital marketing.

What We Offer:
 • Competitive compensation packages
 • Opportunity to work in a dynamic and innovative environment.
 • Professional development and growth opportunities.
 • Collaborative and supportive team culture.
 • Chance to make a significant impact on Metrica's digital marketing efforts.

Join us at Metrica and be part of a team that thrives on creativity, innovation, and digital excellence!