-->

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας METRICA A.E.
Η METRICA A.E. είναι μια ανώνυμη εταιρεία  που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής (Γκινοσάτη 88Α, 14452). Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, δύναται δε η εταιρεία να τους τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση. Η περιήγηση, η χρήση και η συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας μας συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων:

1. Η METRICA A.E. δεν ευθύνεται για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Η METRICA A.E. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε χρήστες ή μη του διαδικτυακού της τόπου, από κακή χρήση αυτού ή από αδυναμία παροχής πληροφοριών ή υπηρεσιών λόγω προβλημάτων του συστήματος (λογισμικό, υποδομές, επικοινωνία)  κ.λπ. ούτε δύναται να γεννηθεί οποιαδήποτε απαίτηση σε βάρος της METRICA A.E. για τυχόν ζημία οιασδήποτε φύσης (θετική, αποθετική, ειδική, διαφυγόντα κέρδη κ.α.) για οποιονδήποτε από τους ενδεικτικά ως ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Σε κάθε περίπτωση ανώτατο όριο της ευθύνης της αποτελεί το ποσό το οποίο κατέβαλε στην METRICA A.E.  ο αντισυμβαλλόμενός της για την χρήση της υπηρεσίας που του προσέφερε αυτή.

2. Οι χρήστες της ιστοσελίδας της METRICA A.E. απαγορεύεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου να αποστέλλουν, τοποθετούν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν εν γένει με οποιοδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, βλαβερό, προσβάλλει τα δικαιώματα της εταιρείας METRICA A.E., των χρηστών του διαδικτυακού τόπου ή τρίτων, έχει υβριστικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, χυδαίο περιεχόμενο ή παραβιάζει το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής τρίτων ή κοινοποιεί απόρρητες πληροφορίες ή προσβάλλει το πρόσωπο ανηλίκων ή γενικά αντίκειται στην ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της METRICA A.E.  ή τρίτων κλπ. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να τον χρησιμοποιούν προκειμένου να δημιουργούν, διαδίδουν κ.λπ. λογισμικό που περιέχει ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, καταστροφή και υποκλοπή πληροφοριών άλλων χρηστών του διαδικτύου.

3. Εγγραφή
Κάθε χρήστης πέραν της δυνατότητας πλοήγησης μπορεί να εγγράφεται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, σε κατάλληλα διαμορφωμένες φόρμες, παρέχοντας τα στοιχεία του (όνομα, e-mail).  Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης εισάγει στις ειδικές φόρμες του διαδικτυακού τόπου της METRICA A.E. είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η METRICA A.E.  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο για την ενημέρωση των χρηστών/πελατών.  

Η METRICA A.E.  συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού προς τον χρήστη και ο πάροχος πληροί τις προδιαγραφές τήρησης απορρήτου που ορίζει ο νόμος.

4.  Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους:

 • Δεδομένα εργαζομένων / μελών ΔΣ / μετόχων: Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων, μελών ΔΣ και μετόχων, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά περίπτωση δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικό φορέα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, οικονομικά δεδομένα, ΙΒΑΝ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ποινικό μητρώο (για μέλη ΔΣ), στοιχεία και δεδομένα εκπαίδευσης, όπως πχ τίτλους σπουδών, δεδομένα προϋπηρεσίας, ημερομηνία πρόσληψης, θέση εργασίας, ωράριο, στοιχεία ενδεχόμενων παροχών από την Εταιρεία, στοιχεία αξιολόγησης, οικογενειακής κατάστασης, δεδομένα που σχετίζονται με την καταλληλότητα των εργαζομένων ή/και υποψήφιων εργαζομένων προς εργασία, κ.ά.
 • Δεδομένα υποψήφιων πελατών και παραληπτών newsletter: Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής παραπόνου, θετικού σχολίου, φόρμες επικοινωνίας κ.λπ.) ή έχετε ζητήσει να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω newsletter. Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου όπως (διεύθυνση, email, ονομ/μο, αριθμός τηλεφώνου, ιδιότητα)
 • Δεδομένα πελατών: Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών της όπως βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, οικονομικά δεδομένα, ΙΒΑΝ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού κ.α. Ακόμη, για εγγεγραμμένους πελάτες στο διαδικτυακό κατάστημα τα στοιχεία περιλαμβάνουν user name, password, στοιχεία χρέωσης και αποστολής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία πληρωμής (τρόπος πληρωμής, στοιχεία κάρτας).
 • Δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και λοιπών αντισυμβαλλομένων: Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προμηθευτών, συνεργατών και λοιπών αντισυμβαλλομένων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμό τηλεφώνου, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ΙΒΑΝ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, κ.α.
 • Δεδομένα επισκεπτών των εγκαταστάσεων της Εταιρείας: Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών των εγκαταστάσεων της και συγκεκριμένα δεδομένα εικόνας, ονοματεπώνυμο και ΑΔΤ, ώρες εισόδου και εξόδου από τις εγκαταστάσεις, κ.ο.κ.
 • Δεδομένα χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας: Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών του δικτυακού της τόπου και συγκεκριμένα τεχνικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και πληροφορίες που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου ή/και αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης που οι χρήστες χρησιμοποιούν στο desktop, το laptop, το tablet ή την κινητή τους συσκευή, όπως τη διεύθυνση IP, τον τομέα παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, ή άλλες πληροφορίες σχετικά με διαδικτυακούς τόπους που οι χρήστες έχουν επισκεφθεί και τις πληροφορίες που αναζήτησαν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies διαβάστε την Πολιτική Cookies

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς :
-    Εκπλήρωση εταιρικού σκοπού
-    Κανονιστική συμμόρφωση
-    Εξυπηρέτηση εργασιακής σχέσης
-    Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων και την προστασία προσώπων και αγαθών
-    Αποστολή Εταιρικών Νέων / Πληροφοριών

Συλλέγουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα έμμεσα, από τις ακόλουθες πηγές :
-    Συνεργαζόμενες εταιρείες

H νομική βάση  επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας έγκειται:
-    Στη συμμόρφωσή με τις έννομες υποχρεώσεις κατ’ α. 6.1 περ. γ’. ΓΚΠΔ.
-    Στην απαραίτητη Επεξεργασία για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης κατ’ α. 6.1 περ. β’. ΓΚΠΔ.
-    Στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας  κατ’ α. 6.1 περ. στ’. ΓΚΠΔ.
-    Στην ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας κατ’ α. 6.1 περ. α’. ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται ή για το χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από τον νόμο.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και την αποφυγή παραβίασης αυτών.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη :
-    Συνεργαζόμενες εταιρείες εντός και εκτός ΕΟΧ

Επιπροσθέτως, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), η Εταιρεία εγγυάται ότι θα προβεί στη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε γνώση των αναλυτικών στοιχείων των αποδεκτών των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Σας ενημερώνουμε ότι διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλλετε στην Εταιρεία σχετικό αίτημα για την πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την εναντίωσή σας στην εν γένει επεξεργασία τους καθώς και την φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν.
Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας  δεδομένων ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email στο:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα υποβολής σχετικής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. +30 210 6475600 |email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Διαβάστε την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας.


5.  Δικαιώματα χρήστη
Κάθε χρήστης:

 • Έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων του.
 • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα στοιχεία που τηρούνται για εκείνον.
 • Έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εκείνον  και  επαληθεύσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους
 • Έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει  να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
 • Έχει το δικαίωμα να ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας εκτός εάν αυτά απαιτείται να τα γνωρίζουμε εφ’ όσον σχετίζονται με άλλους είδους συναλλαγές ή διαδικασίες (π.χ. ανάγκη ολοκλήρωσης φοροτεχνικής διαδικασίας για  έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής, νομικής φύσης υποχρέωση) 

Έχει το δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή το δικαίωμα να αντιταχθεί ή να αμφισβητήσει αιτιολογημένα τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του  και τη νομική βάση για επεξεργασία ή για αποστολή ενημερωτικού υλικού  μάρκετινγκ καθώς επίσης  να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας

6. Χρήση cookies.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειές σας κατά την περιήγησή σαςΗ χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα περιήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, κ.α. Αν θέλετε, μπορείτε όμως να τα απενεργοποιήσετε ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων. Η METRICA A.E.  χρησιμοποιεί τους παρακάτω τύπους coοkies για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του:

 • Απολύτως αναγκαία Cookies - Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και είναι πάντοτε ενεργοποιημένα χωρίς τη δυνατότητα απενεργοποίησής τους και δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε τα κάτωθι προαιρετικά Cookies, τα οποία είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα και απαιτείται η συγκατάθεσή σας (opt-in) για την εγκατάστασή τους.
 • Cookies Λειτουργικότητας - Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να θυμούνται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, την γλώσσα, τις προτιμήσεις ή την περιοχή σας) για να προσφέρουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στο διαδίκτυο. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες που μπορεί να είναι ανώνυμες, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν και προσωπικές πληροφορίες που έχετε γνωστοποιήσει. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτά τα cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του ιστότοπου και η πρόσβαση στο περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να περιοριστεί.
 • Cookies Επιδόσεων - Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται συχνότερα, το χρονικό διάστημα που αφιερώνεται στον ιστότοπο και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από τις ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ένας ιστότοπος.
 • Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στόχευσης/διαφήμισης – Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων πιο σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας, αλλά μπορούν επίσης να περιορίσουν τον αριθμό που βλέπετε μια διαφήμιση και να χρησιμοποιηθούν για να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας παρακολουθώντας τα κλικ των χρηστών. Τοποθετούνται συνήθως από διαφημιστικά δίκτυα τρίτων με άδεια του διαχειριστή του ιστότοπου, αλλά μπορούν επίσης να τοποθετηθούν από τον ίδιο τον διαχειριστή. Αυτά τα cookies μπορούν να θυμούνται ότι έχετε επισκεφθεί έναν ιστότοπο και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μοιραστούν με άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων άλλων διαφημιστών. Χωρίς αυτά τα cookies, οι online διαφημίσεις που προβάλλονται θα είναι λιγότερο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου και θα χαθούν όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης με την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου.
Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας των cookies η METRICA A.E.  δεν έχει καμία πρόσβαση σε τυχόν ανώνυμα cookies από άλλους φορείς (third party cookies) και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτά. Για παράδειγμα όταν μοιράζεστε ένα άρθρο σε ένα κοινωνικό δίκτυο, το κοινωνικό δίκτυο ενδεχομένως καταγράφει ότι κάνατε αυτή την κίνηση.
Η METRICA A.E.  ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσεις) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η METRICA A.E. για τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
Η METRICA A.E. συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν METRICA A.E. και ο πάροχος πληροί τις προδιαγραφές τήρησης απορρήτου που ορίζει ο νόμος.

Δείτε περισσότερα στην Πολιτική Cookies της εταιρείας μας.

7.  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Σήματα της METRICA A.E.
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου (σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της METRICA A.E. ή τρίτων που της έχουν παράσχει νομίμως δικαίωμα χρήσης, λογότυπα, ονόματα, εικόνες γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, video, πληροφορίες εφαρμογών, λογισμικά, ηχητικά και άλλα αρχεία κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της METRICA A.E.  και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στον διαδικτυακό τόπο της METRICA A.E. σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading (εκφόρτωση), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ….ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

8.Τροποποίηση Όρων Χρήσης

8.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των παρόντων.
8.2. Σε κάθε περίπτωση η METRICA A.E. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης περιλαμβανομένων και των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται κάθε φορά, οφείλει να μην εισέρχεται στην ιστοσελίδα, να μην εγγράφεται και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της.

9.Επικοινωνία
Για τυχόν ερωτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή αποστέλλοντάς μας επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γκινοσάτη 88Α, 14452, Μεταμόρφωση.

10.Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

10.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κατόπιν οποιασδήποτε τροποποίησης αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
10.2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Β. Όροι Παραγγελίας και Αγοράς Προϊόντων

Η πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτυακού τόπου της METRICA A.E. διέπεται από τους ακόλουθους όρους:

1. Συμβατική δέσμευση των μερών: Τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλ. η εταιρεία METRICA A.E. και ο χρήστης που προβαίνει σε παραγγελία μέσω του διαδικτυακού τόπου της άνω εταιρείας, αναγνωρίζουν τους κάτωθι όρους ως εύλογους και ενδεδειγμένους, τους αποδέχονται ως δεσμευτικούς και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως, οποιαδήποτε δε απόκλιση, εξαίρεση ή τροποποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή της εταιρείας-πωλητού. Οποιεσδήποτε τυχόν προγενέστερες συμφωνίες δεν έχουν ισχύ και καταργούνται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι αποτυπώνουν το σύνολο των συμφωνιών των μερών. Tυχόν ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων από τους κατωτέρω όρους δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων. Ο χρήστης-αγοραστής με την πραγματοποίηση της παραγγελίας του, μέσω του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, και την ηλεκτρονική ολοκλήρωση αυτής (δηλ. την εμφάνιση του μοναδικού κωδικού παραγγελίας στην οθόνη του υπολογιστή του και των λοιπών απαραίτητων στοιχείων αυτής) τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει, ενημερωθεί και αποδέχεται στο σύνολο τους, τους παρόντες όρους συναλλαγής και τα τεχνικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.

2. Παραγγελίες προϊόντων: Η παραγγελία προϊόντων μας μπορεί να γίνει:

α. Με την συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας παραγγελίας 24 ώρες το 24ωρο
β. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
γ. Με την αποστολή φαξ στο 2102815481
δ. Τηλεφωνικώς από 09.00 πμ. με 4:30 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή)

Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την ΜΕΤRICA A.E.. Σε κάθε περίπτωση, η παραγγελία σας θα επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και θα έχετε τη δυνατότητα περαιτέρω συνεννόησης μαζί μας για θέματα εκτέλεσης και διανομής της.

3. Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Η METRICA A.E. δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των εμπορευμάτων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπό την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών της λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας. Τα χαρακτηριστικά των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό μας τόπο και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας κάνοντας «κλικ» στο όνομα του προϊόντος.
Oι τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας, αναφέρονται στην συνολική τιμή τους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσού 24%, και κάθε άλλου τέλους. Τα έξοδα αποστολής για παραγγελίες κάτω των 500,00 Ευρώ επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη, τα οποία υπολογίζονται και γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας (στην αντίστοιχη σελίδα), ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας επιπλέον της συνολικής τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων, ανάλογα με τον προορισμό αποστολής. Ενδέχεται να απαιτηθούν, όπου είναι αναγκαίο, πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα καθίστανται αμέσως γνωστές στον Πελάτη στην σελίδα της παραγγελίας του και πριν από την ολοκλήρωσή της.

4. Τρόποι πληρωμής του τιμήματος:

1. Με αντικαταβολή.

2. Με κατάθεση του τιμήματος σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας:

EFG EUROBANK:
IBAN:             GR6502600160000160200593817
Αρ. Λογ.:         0026.0016.16.0200593817

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN:             GR2701101330000013347038120
Αρ. Λογ.:         133/47038120

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN:             GR840140299002320002357
Αρ. Λογ.:         299002320002357

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ΙΒΑΝ: GR7301720840005084060974591
Αρ. Λογ.: 5084060974591

και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με φαξ στο 2102815481. To λογιστήριο επιβεβαιώνει την κατάθεση που έχετε κάνει και ακολουθεί η αποστολή του προϊόντος στη διεύθυνση που μας έχετε εσείς υποδείξει.

3. Με πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD ή EUROLINE μέσω της υπηρεσίας ProxyPay3 της Τράπεζας EUROBANK.

4. Μέσω Paypal

5. Άλλοι διακανονισμοί (π.χ. τραπεζική επιταγή, αφού ελεγχθεί) γίνονται δεκτοί για μεγάλες παραγγελίες κατόπιν συνεννοήσεως.

Η METRICA A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για ενέργειες της Τράπεζας και για τυχόν χρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, που γίνονται χωρίς δική της ανάμιξη. Οι απαλλαγές που ισχύουν υπέρ της Τραπέζης στις σχέσεις της με τον χρήστη πιστωτικής κάρτας ισχύουν και υπέρ της ΜETRICA A.E.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων της METRICA A.E. φροντίστε να σημειώσετε, εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε τον κωδικό παραγγελίας και τα στοιχεία της παραγγελίας που μόλις πραγματοποιήσατε που θα εμφανιστούν στην οθόνη του υπολογιστή σας. Ο χρήστης πρέπει να διατηρήσει τον κωδικό αυτό μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων.

6. Παράδοση και παραλαβή: Σε κάθε συναλλαγή με την METRICA A.E. υποχρεούστε να δηλώνετε τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη, τα στοιχεία επικοινωνίας και  διεύθυνσής του, καθώς και τις ημέρες και ώρες που είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων. Η παράδοση και παραλαβή των προϊόντων της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της εταιρείας μας στην Αθήνα, οδός Γκινοσάτη, αρ 88Α και στην Θεσσαλονίκη, οδός Σπύρου Λούη αρ. 1, Πυλαία. 
Σε περίπτωση μη παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων από τα καταστήματα της εταιρείας η ΜΕTRICA A.E. θα καταβάλλει προσπάθεια να αποστέλλει την παραγγελία σας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από την ΜΕTRICA A.E. ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή).
Η METRICA A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη παράδοση της παραγγελίας, εφόσον οφείλεται σε λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία και σε περίπτωση που δεν συντρέχει υπαιτιότητά της. Η METRICA A.E. ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης των εμπορευμάτων σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, κατάργηση εμπορευμάτων, κ.ά). Τα εμπορεύματα μεταφέρονται για λογαριασμό του πελάτη και με δαπάνη του (για παραγγελίες κάτω των 500,00 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου.

7. Μεταβίβαση κινδύνου -  Μεταφορά - Ασφάλιση πωλουμένων ειδών- Παραλαβή: Τον κίνδυνο των πωλουμένων ειδών, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, όπως βλάβη, φθορά, απώλεια, κλοπή κ.λ.π. ως και από τυχαία περιστατικά ανωτέρας βίας, φέρει ο αγοραστής, από την παραλαβή των πωλουμένων ειδών στις εγκαταστάσεις του πωλητή, ή άλλως, από τον χρόνο που αποκτά με οιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή τρίτος υποδειθχείς από αυτόν, την φυσική εξουσία επ’ αυτών. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής εξευρίσκει τον μεταφορέα ή/και καταβάλλει το κόμιστρο προς παράδοση των εμπορευμάτων στον τόπο που ορίζει ο ίδιος, η μεταβίβαση του κινδύνου στον αγοραστή επέρχεται, με την παράδοση του πράγματος στον μεταφορέα. Στις περιπτώσεις αυτές, ρητώς συμφωνείται ότι ο πωλητής ενεργεί για λογαριασμό και κατ’ εντολή του αγοραστή, ο τελευταίος δε βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς, τα οποία οφείλει να καταβάλει στον πωλητή. Ιδιαίτερα ο αγοραστής φέρει και τον κίνδυνο από τους νόμιμους ή συμβατικούς περιορισμούς της ευθύνης προς αποζημίωση που βαρύνει τον μεταφορέα ή από ζημιές που προκύπτουν από την καθυστέρηση παραδόσεως των μηχανημάτων κατά την μεταφορά. Ωσαύτως ο αγοραστής φέρει το βάρος ασφαλίσεως των μεταφερομένων, σύμφωνα με την πραγματική αξία τους.
Το συμφωνηθέν τίμημα, που αναγράφεται στο εκδοθέν τιμολόγιο, καλύπτει μόνον την αξία αγοράς των πωλουμένων προϊόντων, τα οποία είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις του πωλητή, ή όπου αλλού έχει συμφωνηθεί. Η τιμή του τιμολογίου δεν περιλαμβάνει την επίδειξη λειτουργίας ούτε το κόστος αναβάθμισης των προϊόντων.

8. Παροχή πληροφοριών εκ μέρους του πωλητή για την λειτουργία των πωλουμένων ειδών: Ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ. Ο πωλητής αναλαμβάνει, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, να παράσχει στον αγοραστή κάθε σχετική με την λειτουργία των πωλουμένων ειδών πληροφορία. Επίσης ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή τα διαθέσιμα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου, με τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσεως που συνοδεύουν τα πωλούμενα είδη. Οι ανωτέρω πληροφορίες που παρέχει ο πωλητής, προς διευκόλυνση του αγοραστή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν συνομολόγηση ιδιοτήτων των πωλουμένων ειδών, για την οποία απαιτείται έγγραφος τύπος. Ο αγοραστής φέρει την ευθύνη εκτιμήσεων ως προς την καταλληλότητα των πωλουμένων ειδών να τελέσουν τις εργασίες στις οποίες σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της ορθότητας των τελικών αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής.

9. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής των προϊόντων από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από εκείνον, δίχως να αναφέρει τους λόγους και χωρίς επιβάρυνση. Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως εγκαίρως την εταιρεία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού και να επιστρέψει με δικά του έξοδα άμεσα και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης, τα προϊόντα στην κατάσταση που τα παρέλαβε, πλήρη, χωρίς φθορές, σε άριστη κατάσταση, με την συσκευασία που τα παρέλαβε (να μην έχει παραβιασθεί), τα συνοδευτικά τους έγγραφα, εξαρτήματα κ.λ.π. και το πρωτότυπο τιμολόγιο πώλησης. Ο αγοραστής ρητώς συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν αναγνωρίζεται δοκιμαστική περίοδος του προϊόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές από την χρήση των προϊόντων ή από κακό χειρισμό τους κατά την μεταφορά, ελλιπή συσκευασία, αμελή μεταχείριση κ.λ.π. ο αγοραστής θα ευθύνεται για την μείωση της αξίας των εμπορευμάτων. 
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε στην εταιρεία την σχετική φόρμα υπαναχώρησης, πατώντας εδώ.
Αντίστοιχα, η εταιρεία, σε περίπτωση υπαναχώρησης, οφείλει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την σχετική δήλωση του αγοραστή, να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον τελευταίο, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών παράδοσης, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα της αρχικής συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είχε επιλέξει άλλο τρόπο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει η εταιρεία, η τελευταία δεν απαιτείται να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης.
Το βάρος απόδειξης ότι ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης φέρει ο αγοραστής.

10. Εγγύηση: Ο πωλητής παρέχει εγγύηση, για τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, για το ίδιο χρονικό διάστημα και με τους ίδιους όρους και περιορισμούς που θέτει ο κατασκευαστής. Ειδικότερα ισχύουν τα όσα σχετικώς αναγράφονται για κάθε προϊόν. Η εταιρεία διαθέτει επίσης Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για την χρήση των προϊόντων της μετά την σύναψη της πώλησης.
11. Περιορισμός της ευθύνης του πωλητή – Ανώτατο όριο ευθύνης: Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη του πωλητή για τυχόν ζημία ή διαφυγόν κέρδος που επέρχεται στον αγοραστή ή σε τρίτους και προκύπτει από ακατάλληλη λειτουργία ή βλάβη του πωληθέντος είτε κατά την διάρκεια του χρόνου της εγγυήσεως, είτε μετά την λήξη της εγγυήσεως ή διακοπή της παραγωγής από τον κατασκευαστικό οίκο οποιουδήποτε των ανταλλακτικών του ή συνδέεται προς τις αιτίες αυτές. Ιδία και ενδεικτικά, αποκλείεται κάθε ευθύνη του πωλητή για απαιτήσεις που προβάλλουν τρίτοι κατά του αγοραστή απορρέουσες από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου της METRICA A.E. αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης της προς αποζημίωση. Η σύμβαση δεν είναι ακριβοχρόνου εκτελέσεως και οι συμφωνημένες ημερομηνίες παραδόσεως είναι ενδεικτικές χωρίς να γεννάται ευθύνη του πωλητή προς τήρησή τους. Η METRICA A.E. ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

12. Προστασία του προϊόντος: Επιφυλασσομένων των νομίμων δικαιωμάτων του πωλητή, αυτός ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο αγοραστής προβεί σε τροποποιήσεις, μεταβολές, αλλοιώσεις κ.λ.π. στην εξωτερική εμφάνιση ή στο εσωτερικό του πωλουμένου μηχανήματος, με αφαίρεση, προσθήκη, αλλαγή κ.λ.π. συστατικών μερών και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το πωλούμενο προϊόν είναι επώνυμο και στην ενότητα του αυτούσιο όπως παραδίδεται από τον πωλητή, και φέρει την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και τα τεχνικά γνωρίσματα και γενικά την εγγύηση ποιότητας και αναγνώρισης που συνοδεύει τα προϊόντα του κατασκευαστικού οίκου.
Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί με δική του ευθύνη τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης των μηχανημάτων. Ο πωλητής επεσήμανε ρητά κατά την πώληση ενδεχόμενους κινδύνους που τυχόν συνοδεύουν την χρήση του πωλουμένου προϊόντος. Η χρήση του προϊόντος γίνεται κατά πάσα περίπτωση με κίνδυνο του αγοραστή ή παντός χρήστη, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Επί πλέον ο αγοραστής έχει την αποκλειστική υποχρέωση ενημέρωσης τρίτων, του πωλητού απεκδυομένου από κάθε σχετική ευθύνη.

13. Εκχώρηση- Πτώχευση: Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν εκ της παρούσης συμβάσεως. Σε περίπτωση πτωχεύσεως του αγοραστή ή αφερεγγυότητός του ή περιορισμών στη διαχειριστική του εξουσία ο πωλητής δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως και να μην εκτελέσει την σύμβαση.

14. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Απαγορεύεται η αντιγραφή των προϊόντων για τα οποία υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως και κάθε πράξη που προσβάλλει τέτοια δικαιώματα. Σε περίπτωση προβολής κατά του αγοραστή αξιώσεων ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ιδία βάσει δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στην χώρα αποστολής των προϊόντων, ο αγοραστής βαρύνεται με την υποχρέωση άμεσης ειδοποίησης του πωλητή και συνδρομής του προς αντιμετώπιση του θέματος, ο δε πωλητής έχει σωρευτικά ή διαζευκτικά τη δυνατότητα (α) να αναλάβει αυτός αποκλειστικώς τον χειρισμό δικαστικώς ή εξωδίκως της υπόθεσης κατά την κρίση του (β) να εξασφαλίσει στον αγοραστή το δικαίωμα χρήσεως του προϊόντος (γ) να τροποποιήσει το προϊόν ώστε να μην τίθενται συναφή προβλήματα (δ) να επιστρέψει το τίμημα στον αγοραστή και να αναλάβει το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση έχει και ισχύουν στο σύνολό τους οι περιορισμοί της ευθύνης του βάσει του όρου 11.

15. Ειδικοί όροι:
Για την παραγγελία ορισμένων προϊόντων (π.χ. Σύστημα GPS) υπάρχουν ειδικοί όροι παραγγελίας, πληρωμής και παράδοσης. Αυτοί οι όροι αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συνεννόησης μεταξύ του Πελάτη και της METRICA A.E.

16. Τελικές διατάξεις:
Η METRICA A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του διαδικτυακού της τόπου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία: Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια, για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

Θέματα από το Blog μας